CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN NĂM 2017

1.Mã số: 107-2017/KHXD: Ứng dụng mô hình “Hệ thống động” trong quản lý tổng thể dự án đầu tư xây dựng phù hợp điều kiện Việt Nam– ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

2.Mã số: 109=2017/KHXD: Xây dựng mô hình xác định các nhân tố tác động đến mức thu phí dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT– ThS Nguyễn Như Phiên.

3.Mã số: 110-2017/KHXD: Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai tại Việt Nam– ThS Nguyễn Đình Phong.

4.Mã số 111-2017/KHXD: Nghiên cứu vận dụng các triết lý Toyota để triển khai xây dựng tinh gọn trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam– ThS Nguyễn Bảo Ngọc.

5.Mã số: 112-2017/KHXD: Nghiên cứu nội dung và khả năng ứng dụng hợp đồng quan hệ (relational contracting) trong quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam– PGS TS Nguyễn Thế Quân.

6.Mã số: 113-2017/KHXD: Đề xuất một số giải pháp khai thác sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ, góp phần tăng kinh phí bảo trì hệ thống quốc lộ tại Việt Nam– ThS Nguyễn Thị Nha Trang.

7.Mã số: 114-2017/KHXD: Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn Đồ án Tổ chức xây dựng nhà công nghiệp một tầng– ThS Lê Đình Linh