CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Cơ cấu Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng bao gồm 05 bộ môn và 01 Viện trực thuộc. Cụ thể bao gồm:

(1) Bộ môn Kinh tế xây dựng

(2) Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ

(3) Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

(4) Bộ môn Kinh tế & Quản lý Bất động sản

(5) Bộ môn Quản lý dự án & Pháp luật

(6) Viện quản lý đầu tư xây dựng (IICM)

Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng