QLDA & PHÁP LUẬT

Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật có vai trò trang bị kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành cho các ngành đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Quản lý dự án & Pháp luật

Bộ môn Quản lý dự án & Pháp luật với đội ngũ nhân sự có năng lực, chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm 10 giảng viên, trong đó: 01 PGS.TS, 09 ThS.

Bộ môn Quản lý dự án và pháp luật phụ trách giảng dạy nhiều môn học ở trình độ đại học (11 môn) và trình độ sau đại học (3 môn).

Trong 05 trở lại đây, bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật được giao triển khai nghiên cứu rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường và nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế, bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Biểu đồ số liệu công trình nghiên cứu khoa học 05 năm trở lại đây