KINH TẾ NGHIỆP VỤ

Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ giảng dạy các môn học cho sinh viên của 03 chuyên ngành đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng; chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị; chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản), tham gia giảng dạy một số môn học cho các lớp chất lượng cao của Ban Quản lý đào tạo Kỹ sư chất lượng cao.

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Kinh tế nghiệp vụ

Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ với đội ngũ nhân sự có năng lực, chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm 11 giảng viên, trong đó: 02 PGS.TS, 03 TS và 06 ThS.

Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ phụ trách giảng dạy nhiều môn học ở trình độ đại học (16 môn) và trình độ sau đại học (06 môn).

Trong 05 trở lại đây, bộ môn Kinh tế nghiệp vụ được giao triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc ngành Quản lý xây dựng. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và bài báo do các giảng viên bộ môn thực hiện trong 05 năm gần đây gốm:

  • Năm 2013 – 2014: 03 đề tài; 02 bài báo
  • Năm 2014 – 2015: 02 đề tài; 01 bài báo
  • Năm 2015 – 2016: 06 đề tài; 16 bài báo
  • Năm 2016 – 2017: 02 đề tài; 06 bài báo, 02 giáo trình
  • Năm 2017 – 2018: 02 đề tài; 02 bài báo

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu trong những năm vừa qua:

  • PGS.TS Đinh Đăng Quang: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2001; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004; Bằng chứng nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2010
  • GVC.TS Nguyễn Minh Đức: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016