KINH TẾ XÂY DỰNG

Bộ môn Kinh tế xây dựng được hình thành với tư cách là một bộ môn độc lập cùng với sự hình thành của Khoa Kỹ sư Kinh tế xây dựng vào tháng 12 năm 2968, nay là Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. Bộ môn có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bộ môn có vai trò trang bị kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành cho các ngành đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng; trang bị kiến thức chuyên ngành cho các ngành đào tạo kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư trong toàn trường Đại học Xây dựng.

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Kinh tế Xây dựng

Bộ môn Kinh tế xây dựng với đội ngũ nhân sự có năng lực, chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm 19 giảng viên, trong đó: 02 PGS.TS, 06 TS và 11 ThS.

Bộ môn Kinh tế xây dựng phụ trách giảng dạy nhiều môn học ở trình độ đại học (19 môn) và trình độ sau đại học (07 môn).

Trong 05 trở lại đây, bộ môn Kinh tế xây dựng được giao triển khai nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường và nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế, bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn Kinh tế xây dựng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu trong những năm vừa qua.