TỔ CHỨC KẾ HOẠCH

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển không ngừng của nhà trường và của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Bộ môn Tổ chức – Kế hoạch đã trở thành một trong những bộ môn chuyên ngành quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nói chung và cho lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng nói riêng.

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Tổ chức Kế hoạch

Bộ môn Tổ chức Kế hoạch với đội ngũ nhân sự có năng lực, chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt, bao gồm 13 giảng viên, trong đó: 01 GS.TS, 01 PGS.TS, 06 TS và 05 ThS.

Bộ môn Tổ chức Kế hoạch phụ trách giảng dạy nhiều môn học ở trình độ đại học (12 môn) và trình độ sau đại học (10 môn).

Trong 05 trở lại đây, bộ môn Tổ chức Kế hoạch được giao triển khai nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường và nhiều bài báo đăng trên tạp chí khoa học Quốc tế, bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

Biểu đồ số liệu công trình nghiên cứu khoa học 05 năm trở lại đây

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn Tổ chức Kế hoạch luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu trong những năm vừa qua.