GVC.TS Nguyễn Quốc Toản

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

GVC.TS NGUYỄN QUỐC TOẢN

Năm sinh: 1978

Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Tổ chức kế hoạch, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng

Bộ môn công tác: Bộ môn Tổ chức Kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng

Email: toannq@nuce.edu.vn

https://scholar.google.com.vn/citations?user=TwBrlvcAAAAJ&hl=vi

https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Toan33

 

 

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

 1. Nguyen Quoc Toan*, Le Thi Hoai An, Nguyen Bao Ngoc (2014), Time delays causes in construction projects in Hanoi, Vietnam: Contractors’ perspectives, International Conference “New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia, Yangon-Myanma, November 2014
 2. Nguyen Quoc Toan*, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period, AUC 2019. Advances in 21st Century Human Settlements. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15- 5608-1_41
 3. Đào Thị Như*, Nguyễn Quốc Toản (2019), Breakthroughs to improve urban quality in Vietnam, International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019), Hanoi Architectural University (HAU), Vietnam, 16th September 2019, ISBN: 978-604-67-1456-9
 4. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hoài Nam, Trần Phương Nam, Đặng Thị Hồng Duyên (2020), Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnamese regulations, Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). DOI: https://10.1088/1757-899X/869/6/062007
 5. Nguyen Quoc Toan*, Dao Thi Nhu (2020), Smart urban governance in smart city, Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). DOI: https://doi.org/10.1088/1757- 899X/869/2/022021
 6. Nguyen Quoc Toan*, Hoang Thi Khanh  Van  (2020), Risk assessment for construction contractors during project implementationReal estate: economics, management. 2020; 1:87-92. For citation: Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van. Risk assessment for construction contractors during project implementation.
 7. Nguyen Van Tam*, Nguyen Quoc Toan, Dinh Tuan Hai and Nguyen Le Dinh Quy (2021), Critical Factors Affecting Construction Labor Productivity:  A Comparison between Perceptions of Project Managers and Contractors, Cogent Business & Management, 8:1, 1863303. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1863303
 8. Nguyen Van Tam*, Nguyen Quoc Toan, Tran Ngoc Diep, Nguyen Le Dinh Quy (2021), Factors affecting adoption of building information modeling in construction projects: A case of Vietnam, Cogent Business & Management; 8:1. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1918848
 9. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Thi My Hanh (2021), 3D-BIM and 4D-BIM Models in Construction Safety Management, Journal E3S Web of Conferences (FORM 2021). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302005
 10. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Dinh Phong, Nguyen Viet Huong, Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Tan Vinh (2021), Regulations on PPP contracts in Vietnam: Status Quos and Solutions, Journal E3S Web of Conferences (FORM 2021). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126305004
 11. Tam Van Nguyen, Bao Ngoc Nguyen*, Toan Quoc Nguyen, Hai Tuan Dinh, Anh Tung Chu (2021), The Impact of the COVID-19 on the Construction Industry in Vietnam, International Journal of Built Environment and Sustainability, 8(3), 47–61. https://doi.org/10.11113/ijbes.v8.n3.745
 12. Nguyen Van Tam, Le Dinh Linh, Nguyen Quoc Toan* (2021), An Analysis of Value Chain in the Vietnam Construction Industry, International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 12(3), 12-2. DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2021.12.03.002
 13. Nguyen Van Tam, Nguyen Quoc Toan, Vu Van Phong, Serdar Durdyev* (2021), Impact of BIM- related Factors Affecting Construction Project Performance, International Journal of Building Pathology and Adaptation, Vol. ahead-of-print No. ahead- of-print. DOI: https://doi.org/10.1108/IJBPA-05- 2021-0068
 14. Hoang Thi Khanh Van, Nguyen Quoc Toan* and Le Hoang Long (2021), Current asset management of military construction joint stock corporations, Journal E3S Web of Conferences (CATPID 2021, part 1). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128101008
 15. Nguyen Quoc Toan, Nguyen Thi Thuy Hien, Nguyen Thi Tuyet Dung (2021), A GIS application supporting urban management towards the attainment of the smart city development goals in Thai Nguyen city, Real estate: economics, management. 2021; 3:67-72. DOI: https://doi.org/10.22337/2073-8412-2021-3-67-72
 16. Nguyen Van Tam, Nguyen Quoc Toan* (2021), Research Trends          on Machine Learning in Construction Management: A Scientometric Analysis, Journal of Applied Science and Technology Trends 2(3):96-104. DOI: 10.38094/jastt203105
 17. Mai Nguyen, The-Quan Nguyen*, Quoc-Toan Nguyen, Nam-Ngoc Vu, and Thuy Thieu-Thi-Thanh (2021), BIM adoption as a perceived source of competitive advantages and competitive strategies for construction consultancy SMEs: Evidence from Vietnam, International Conference On Construction Digitalisation For Sustainable Development: Transformation Through Innovation. Doi: https://doi.org/10.1063/5.0070739
 18. Thanh Ban Nguyen, Anh Binh Tran*, Huu Trung Phan, Quoc Hoang Do, Quoc Toan Nguyen (2021), Exploitation of Digital Data from Building Information Models in Virtual Reality Technology, CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 203. Springer, Singapore. Doi: https://doi.org/10.1007/978- 981-16-7160-9_185
 19. Nguyen Thi Tuyet Dung, Nguyen Quoc Toan*, Vuong Phan Lien Trang (2021), Solutions to promote diversification of investment capital for road transport development in Vietnam, International Journal of Economics and Finance Studies, ISSN: 1309-8055 (online). (Vol.13, no.2), pp.108-130. DOI: 10.34109/ijefs.20212006
 20. Dinh Tuan Hai*, Nguyen Quoc Toan & Nguyen Van Tam (2021), Critical success factors for implementing PPP infrastructure projects in developing countries: the case of Vietnam, Innovative Infrastructure Solutions. 7, 89(2022). https://doi.org/10.1007/s41062-021-00688-6
 21. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam, Tran Ngoc Diep, Pham Xuan Anh (2022), Adoption of building information modeling in construction project life cycle: benefits for stakeholders, Architecture and Engineering, Vol 7(1), 57-71. DOI: 10.23968/2500-0055-2022-7-1-56-71
 22. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thuy, Pham Anh Xuan, Dinh Tuan Hai (2022), Comparing the risk management standpoint between the project participants for the urban road transport projects in Hanoi, Archives of Civil Engineering, Vol 68 (2), 275-295. DOI: 10.24425/ace.2022.140642
 23. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi Thuy (2022), Hanoi urban transportation projects risk assessment, Transportation Research Procedia, Vol 63(2022), 2695-2702. DOI: 10.1016/j.trpro.2022.06.311
 24. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Thi My Hanh, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh, Đinh Tuan Hai, Nguyen Thi Thuy (2022), How do contractors select material suppliers for construction projects? Evidence from Vietnam, Archives of Civil Engineering, Vol 3/2022. DOI: 10.24425/ace.2022.141885
 25. Nguyen Quoc Toan*, Nguyen Van Tam, Pham Xuan Anh (2022), Trends in BIM Tools Adoption in Construction Project Implementation: A Case Study in Vietnam, Lecture Notes in Civil Engineering, vol 262. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-10853-2_2
 26. Nguyễn  Quốc  Toản*,  Nguyễn  Huy  Thanh   (2012), Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM), Tạp chí Xây dựng, số 09/2012, trang 58-60
 27. Nguyễn Quốc Toản*, Hoàng Thị Khánh  Vân  (2013), Cơ sở khoa học ứng dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo trong đánh giá  phương án tổ chức thi công của nhà thầu, Tạp chí Xây dựng, số 10/2013, trang 108-110
 28. Nguyễn Huy Thanh*, Nguyễn Quốc Toản, Đặng Thị Dinh Loan (2013), Lãng phí trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn lập tiến độ và quản lí thực hiện tiến độ xây dựng không tốt, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 04/2013, trang 27-30
 29. Nguyễn  Liên  Hương,  Nguyễn  Quốc  Toản* (2015), Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát, dự án đầu tư xây dựng, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 4/2015, trang 26-29
 30. Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quốc Toản*, Sử Văn  Hoài (2016), Các nhân tố tác động và vai trò của Nhà nước ảnh hưởng tới sự thành công của mô hình đối tác công tư PPP trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 1/2016, trang 04-09
 31. Hoàng Thị Khánh Vân*, Nguyễn Quốc  Toản  (2016), Một số vấn đề chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong các văn bản pháp lý về hợp đồng xây dựng, Tạp chí Người Xây dựng, số tháng 03&4/2016, trang 19-23
 32. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Văn Tâm, Thiều Thị Thanh Thúy (2016), Ứng dụng hệ thống quản chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản chất lượng thi công xây dựng công trình, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 2/2016, trang 21-27
 33. Lê Đình Linh*, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Hồng Hải, Vũ Kiên Cường (2016), Sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo để ước lượng thời gian dự phòng khi lập tiến độ thi công xây dựng, Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng, Số 29/06-2016, trang 63-67
 34. Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản*, Tô Thị Hương Quỳnh (2016), Sử dụng chỉ tiêu NPV, NAV và NFV trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư, Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng, Số 29/06-2016, trang 8-12
 35. Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản*, Hoàng Thị Khánh Vân (2016), Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức thực hiện dự án hiện nay trên quan điểm quản lý tổng thể dự án, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 4/2016, trang 4-9
 36. Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân* (2017), Một số vấn đề về thất thoát lãng phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 1/2017, trang 28-35
 37. Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản* (2017), Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 3/2017, trang 27-36
 38. Nguyễn Quốc Toản (2018), Đánh giá về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 1/2018, trang 14-21
 39. Nguyễn Quốc Toản*, Trần Phương Nam (2019), Một số vấn đề về đánh giá dự án đầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Tạp chí Xây dựng và đô thị, số 62-63/2019, trang 65-68
 40. Nguyễn Quốc Toản (2019), Vướng mắc, khó khăn về quy định pháp luật trong giám sát, đánh giá dự án đầu xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Nguyên nhân giải pháp, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 1/2019, trang 25-31
 41. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Ngọc Vĩnh (2019), Nghiên cứu ứng dụng hình thông tin công trình để tự động hóa công tác lập dự toán phục vụ quản chi phí xây dựng tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 3/2019, trang 27-34
 42. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2019), Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp vật liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, số 9/2019, trang 108-110
 43. Nguyen Quoc Toan*, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng, Tạp chí Xây dựng, số 12/2019, trang 108-113
 44. Nguyễn Quốc Toản (2020), Quản lý rủi ro: Bài học kinh nghiệm và giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), Tạp chí Xây dựng và đô thị, số 66/2019, trang 65-68
 45. Nguyễn Quốc Toản*, Hoàng Thị Khánh Vân, Trần Phương Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiên (2020), Áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng cường công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng, Tạp chí Xây dựng và đô thị, số 70/2020, trang 75-79
 46. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nha Trang (2020), Phân tích đặc điểm vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 2/2019, trang 25-31
 47. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Hồng Thái, Nguyễn Quốc Toản (2020), Thực trạng nhận thức về chuỗi cung ứng trong xây dựng ở Việt Nam, Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 71/2020, trang 77-81
 48. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị  Mỹ  Hạnh  (2020), Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Tập 14 số 3V, trang 149-162. DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2020- 14(3V)-14
 49. Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Văn Quý (2021), Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 15 (2V): 171–183. DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021- 15(2V)-13
 50. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hoàng Thị Khánh Vân (2021), Nghiên cứu vận dụng phương pháp trả lương 3P trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, số 9/2021, trang 90-95
 51. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị Thúy (2021), Đánh giá rủi ro cho các dự án giao thông đô thị tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 15(3V):177-185. DOI: 10.31814/stce.nuce2021-15(3V)-15
 52. Nguyễn Quốc Toản*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2021), Lựa chọn phương án sử dụng ván khuôn trong thi công nhà cao tầng bằng phương pháp AHP, Tạp chí Xây dựng, số 10/2021, trang 108-103
 53. Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Toản* (2021), Giải pháp thúc đẩy sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng trong xu thế nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, số 10/2021, trang 176-182
 54. Nguyễn Việt Hương*, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tiến Đạt (2022), Một số vấn đề pháp còn tồn tại về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, Tạp chí Xây dựng, số 1/2022, trang 101-109
 55. Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tiến Đạt (2022), Giám sát, kiểm soát dự án đầu tư xây dựng của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, Tạp chí Xây dựng, số 3/2022, trang 78-83
 56. Nguyễn Quốc Toản, Vũ Văn Phong (2022), Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong xây dựng tại Việt Nam, Tạp chí Xây dựng, số 7/2022, trang 106-113
 57. Nguyễn Quốc Toản (2022), Nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Tạp chí Xây dựng, số 9/2022, trang 94-99
 58. Nguyễn Quốc Toản, Vũ Văn Phong (2022), ng dụng bài toán vận tải để phân công lao động cho nhà thầu xây dựng, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng, số 12 (06), trang 30-37

SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Dương Hải (2016), Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82- 1892-8

Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tuyết Dung (2017), Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82- 1892-8

Nguyễn Thị Thu Hằng - Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh (2019), Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82- 2719- 7

Đinh Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tâm (Đồng chủ biên), Phạm Xuân Anh và Nguyễn Quốc Toản (2020), Năng suất lao động trong xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82- 4512-2

Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản (2022), Tổ chức sản xuất xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82- 4512-2