KẾ HOẠCH NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 (ĐIỀU CHỈNH)

– Căn cứ vào kết quả rà soát tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020;

– Căn cứ vào Công văn số 1537/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đề tài đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020;

– Căn cứ vào nội dung kết quả cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học và Công nghệ với Lãnh đạo các Khoa ngày 08 tháng 5 năm 2020;

Để tạo điều kiện cho các nhóm đề tài NCKH sinh viên kịp hoàn thành trong năm học, cũng như để phù hợp với tình hình thực tế, Nhà trường thông báo lùi thời gian nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019-2020, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên theo 2 đợt:

– Đợt 1: dành cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ, dự kiến nghiệm thu từ ngày 01-10/8/2020.

Các đề tài bảo vệ thành công trong đợt 1 sẽ được xét chọn tham dự Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020;

– Đợt 2: Dành cho các đề tài bị chậm tiến độ và không thể nghiệm thu trong đợt 1, dự kiến nghiệm thu trong tháng 10/2020;

– Những đề tài còn lại nếu có nguyện vọng thì được chuyển sang nghiệm thu cùng đợt với kế hoạch nghiệm thu NCKH Sinh viên năm học 2020-2021.

2. Các Khoa tiến hành rà soát, lập danh mục các đề tài đăng ký nghiệm thu trong đợt 1 và đợt 2 và gửi về Phòng KH&CN trước ngày 30/5/2020. Các đơn vị có thể bổ sung đề tài và đăng ký nghiệm thu trong đợt 1 hoặc đợt 2.

Đề nghị các nhóm nghiên cứu liên hệ, thống nhất với thầy cô hướng dẫn NCKH SV đăng ký nghiệm thu trong đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc chuyển nghiệm thu sang năm học 2020-202 và gửi về khoa trước ngày 26/5/2020 để khoa tập hợp và gửi Nhà trường trước ngày 30/5/2020.

Đề nghị thầy cô hướng dẫn hướng dẫn quan tâm, đôn đốc và tạo điều kiện để các nhóm đề tài nghiệm thu đúng tiến độ và đạt kết quả cao./.

Chi tiết thông báo và mẫu tổng hợp đề tài đăng ký nghiệm thu