KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Trong quá trình phát triển, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã nhiều lần nghiên cứu đổi mới mục tiêu, mô hình và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu trước mắt và lâu dài của xã hội trong từng thời kỳ phát triển của đất nước.

Chương trình đào tạo đại học áp dụng cho hệ chính quy hiện nay được xây dựng trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức học tập theo đơn vị tín chỉ, trong đó chương trình đào tạo Kỹ sư ở khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội được cấu tạo bao gồm hai khối kiến thức.

- Kiến thức giáo dục đại cương (khoảng 33% chương trình đào tạo)

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (khoảng 67% chương trình đào tạo), bao gồm các kiến thức cơ sở ngành (khoảng 45% chương trình đào tạo) và chuyên ngành (khoảng 22% chương trình đào tạo). Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp này tập trung 3 mảng chính: KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG; KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNGQUẢN LÝ XÂY DỰNG.

Chi tiết chương trình đào tạo cho các ngành/ chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng: Tại đây

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị: Tại đây

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản: Tại đây