KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch về hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 và Quyết định số 1354/QĐ-ĐHXD ngày 11/11/2019 về việc “Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2019 – 2020”, Nhà trường yêu cầu các Khoa đôn đốc, nhắc nhở các nhóm sinh viên thực hiện đề tài; đồng thời tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

Đề nghị các nhóm NCKH Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra theo đúng kế hoạch, cụ thể như sau:
– Trước ngày 27/3/2020, các nhóm sinh viên gửi báo cáo tiến độ đề tài (file mềm – theo mẫu trong file đính kèm) cho thầy phụ trách khoa học của Khoa (toannq@nuce.edu.vn);

4. Mau bao cao kiem tra tien do de tai NCKH SV 2019-2020

* Trong báo cáo này, các nhóm nghiên cứu cập nhật lại tên đề tài, số lượng-thông tin của thành viên nhóm nghiên cứu (tối đa 05 sinh viên).
* Các đề tài chưa kịp đăng ký từ đầu cũng có thể bổ sung.
* Những đề tài không có khả năng hoàn thành hoặc sinh viên không làm, không liên hệ với thầy cô hướng dẫn, cũng đề nghị báo cáo theo mẫu để có căn cứ báo cáo Nhà trường.

– Trước ngày 03/4/2020, cán bộ phụ trách khoa học của Khoa tập hợp các báo cáo (theo mẫu gửi kèm) và gửi về phòng KH&CN.

Các nhóm nghiên cứu tham khảo thông tin thêm:
1. Đường link thông báo trên Trang thông tin khoa học công nghệ của Trường để các nhóm sinh viên tiện truy cập các mẫu biểu:
http://khcn.nuce.edu.vn/thong-bao-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-…/
2. Danh sách các đề tài và thầy cô hướng dẫn: