KT.2018.05.NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện: Vương Đức Long 60BDS; Phạm Thị Loan 60BDS; Đồng Thị Hiệp 60BDS; Nguyễn Danh ThịNguyệt 60BDS; HoàngThị Thu Trang 60BDS.

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoan – Bộ môn Kinh tế xây dựng

Nhà ở xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển đô thị, khi nó giúp ích lớn trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân đô thị có thu nhập trung bình thấp, tạo nên bộ mặt đô thị văn minh hiện đại. Tuy nhiên vấn đề xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên thực tế còn nhiều bất cập từ công tác quy hoạch đến hoạt động vận hành của dự án, với đặc thù là các dự án xây dựng sử dụng nguồn lực lớn của xã hội, do đó nếu hoạt động này kém hiệu quả sẽ gây ra nhiều lãng phí, thất thoát làm tổn thất to lớn lâu dài ở nhiều mặt đến sự phát triển của đất nước.

Hiện nay dù qua nhiều năm các dự án nhà ở xã hội đi vào hoạt động, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào nhằm đánh giá tác động xã hội của các dự án nhà ở xã hội đối với sự phát triển đô thị. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì thông qua phương thức đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, người dân sẽ có cơ hội nêu kiến nghị, đóng góp ý kiến để các dự án nhà ở xã hội vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Từ kết quả điều tra khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích, đưa ra được những đánh giá cụ thể về những tác động xã hội của dự án đến sự phát triển đô thị làm căn cứ phục vụ công tác quản lý, sử dụng, phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội đồng thời là cầu nối giữa người dân sống trong dự án với Nhà quản lý.