KT.2018.07.NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ TÀI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Cao Thị Lệ Thu 60KT4; Hà Thị Anh 60XD5; Nguyễn Thị Thành Liên 60KT2; Hoàng Đình Công 59XD7; Lê Thị Mỹ Linh  60XD5.

Giáo viên hướng dẫnThS. Đinh Văn Trường – Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật

Chế tài do vi phạm hợp đồng xây dựng được đặt ra nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện đúng hợp đồng xây dựng, buộc bên vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi do hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình cũng như để khắc phục, hạn chế được các thiệt hại có thể xảy ra. Hiện nay, các hình thức chế tài này được quy định trong Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, một số quy định này còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Điều này dẫn đến những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng và gây nhiều tranh cãi. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả đã đưa ra những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng xây dựng từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp trong việc xây dựng và áp dụng các quy định pháp luật tương ứng, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng với phương pháp phân tích, tổng hợp, suy luận logic, giả định tình huống, đánh giá các trường hợp xảy ra trong thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả nhằm đóng góp cho quá trình sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật có liên quan và sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên