KT.2019.03.NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỀN VỮNG TRONG XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 62KT2; Lưu Thị Mai Hương 62KT2; Hà Minh Tân 62KT2; Bùi Thị Thu Yên 62KT2

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Kim Dung – Bộ môn Kinh tế xây dựng

Ngành xây dựng Việt Nam là một trong những ngành chiếm tỉ trọng lớn về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và cũng là một trng những ngành công nghiệp kém bền vững nhất với việc sử dụng nhiều nguồn lực không có khả năng tái tạo.Vật liệu xây dựng bền vững, ít tác động tiêu cực đến môi trường vẫn chưa được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Chính vì vậy việc khảo sát thực trạng sử dụng vật liệu xây dựng bền vững trong xây dựng nhà ở, xác định các nhân tố cản trở việc sử dụng vật liệu xây dựng bền vững và đề xuất các giải pháp loại bỏ các nhân tố cản trở (nếu có) là rất quan trọng. Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã tìm được ra các nguyên nhân dẫn đến rào cản cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vật liệu xây dựng bền vững trong xây dựng nhà ở tại Việt Nam.