KT.2019.04.NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU CHO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Tăng Thị Thục Hiền 61KT3; Phạm Thu Huyền 61KT3; Nguyễn Thị Phương 61KT3.

Giáo viên hướng dẫnTh.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Bộ môn Tổ chức kế hoạch

Vật liệu là một trong các yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, giá thành và thời gian thi công công trình nên việc lựa chọn nhà cung cấp có tầm quan trọng vô cùng lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để nghiên cứu đề tài này, nhóm tác giả đã sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu là phương pháp lý thuyết (phân tích kết hợp so sánh, tổng hợp kiến thức từ các tài liệu nghiên cứu khác) và phương pháp thực tiễn (khảo sát thực tế, thống kê và phân tích số liệu khảo sát). Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tìm hiểu được các thực trạng lựa chọn nhà cung cấp vật liệu của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay và đề xuất ra phương pháp đánh giá lựa chọn nhà cung cấp cho các doanh nghiệp là phương pháp phân tích thứ bậc AHP.