KT.2019.06.GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC: VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Ngọc 61KT6; Vũ Thị Ngọc Lan 61KT6; Nguyễn Thị Thu Huyền 61KT6Trịnh Quốc Bảo           61KT6; Cao Minh Chiến 61KTE.

Giáo viên hướng dẫn: GVC.ThS. Nguyễn Quốc Toản – Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

Hoạt động giám sát và đánh giá (GS, ĐG) dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tiến độ thời gian, bảo đảm yêu cầu của dự án đầu tư, phát hiện kịp thời và có những biện pháp xử lý các tình huống phát sinh, góp phần cho các dự án đầu tư công được thực hiện thuận lợi, từ đó sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Với vai trò như vậy, tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc thực hiện công tác GS, ĐG dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) còn nhiều hạn chế: một số đơn vị quản lý nhà nước, chủ đầu tư và ban quản lý dự án chưa quan tâm đúng mức đến công tác GS, ĐG đầu tư; chưa gửi báo cáo định kỳ theo quy định; số lượng và chất lượng cán bộ GS, ĐG dự án đầu tư chưa đáp ứng được nhiệm vụ do chưa được đào tạo nghiệp vụ một cách bài bản, có hệ thống; một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công tác GS, ĐG đầu tư; sự phối hợp giữa các cấp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa chặt chẽ,… Tất cả những vấn đề nêu trên cần thiết phải có các nghiên cứu để hoàn thiện.

Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát các vướng mắc, khó khăn trong GS, ĐG dự án ĐTXD sử dụng vốn nhà nước hiện nay. Qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác GS, ĐG dự án ĐTXD sử dụng vốn nhà nước, góp phần ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả ĐTXD sử dụng vốn nhà nước.