NCS Đặng Thị Hồng Duyên bảo vệ tiểu luận tổng quan

Sáng ngày 26/11/2021 tại Phòng họp tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan cho luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Hồng Duyên (cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản) với tên đề tài:

Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Đoàn Dương Hải – Trưởng Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Đăng Hạc – Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của tiểu luận tổng quan. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý đồng thời đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn hướng nghiên cứu. Tiểu luận đã được hội đồng đánh giá cao! NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa và thực hiện các chuyên đề tiếp theo.

Xin chúc mừng NCS Đặng Thị Hồng Duyên!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng