Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thống nhất của pháp luật về hợp đồng xây dựng ở Việt Nam hiện nay

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Trường

2. Tóm tắt nội dung đề tài

Tính thống nhất được đặt ra đối với cả hệ thống pháp luật cũng như đối với từng văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật. Hệ thống pháp luật được cấu tạo nên bởi các thành tố khác nhau, cho nên để bảo đảm được tính thống nhất của hệ thống pháp luật thì giữa các thành tố cấu tạo nên nó không có sự mâu thuẫn, chống chéo với nhau. Bất cứ một sự mâu thuẫn, chồng chéo nào xảy ra trong hệ thống pháp luật đều phải được phát hiện và loại khỏi hệ thống. Hiện nay, quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Xây dựng năm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở nghiên cứu tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, qua quá trình rà soát, so sánh các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, tác giả đã chỉ ra một vài vấn đề pháp lý trong quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng có sự thiếu nhất quán, còn chồng chéo, chưa đồng bộ. Chẳng hạn như quy định về xử lý tài sản bảo đảm hợp đồng xây dựng thiếu sự nhất quán; quy định về trách nhiệm hợp đồng xây dựng còn chưa đồng bộ, thiếu tính hệ thống, thiếu logic trong việc sắp xếp các điều khoản; Quy định về chấm dứt hợp đồng xây dựng thiếu hợp lý. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính thống nhất của pháp luật, làm giảm hiệu quả và hiệu lực điều chỉnh của pháp luật đối với quan hệ hợp đồng xây dựng hiện nay.

Để giải quyết các vấn đề đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp khắc phục, nhằm đảm bảo tính thống nhất của pháp luật về hợp đồng xây dựng. Giải phápvề tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, cá nhân soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giải pháp về kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; giải pháp về sửa đổi, bổ sung một số quy định về hợp đồng xây dựng hiện hành. Đề tài nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân làm công tác xây dựng pháp luật, tài liệu tham khảo cho học viên và sinh viên khi nghiên cứu pháp luật về hợp đồng xây dựng.