Nghiên cứu một số vấn đề về xác định đơn giá nhân công xây dựng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước, áp dụng tại thành phố Hà Nội

1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Trung

2. Thành viên tham gia: Phung Thị Hương Giang- Cục Kinh tế-Bộ Xây dựng

3. Tóm tắt đề tài.

Đơn giá nhân công xây dựng công nhân xây dựng là yếu tố đầu vào để xác định chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình và chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua việc xác định đơn giá nhân công của các địa phương trong đó có thành phố Hà Nội còn nhiều bất cập cần phải nghiên cứu, hoàn thiện. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu một số vấn đề về xác định đơn giá nhân công xây dựng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước, áp dụng tại thành phố Hà Nội ” là cần thiết.

Đề tài bao gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xác định đơn giá nhân công xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác xác định đơn giá. Từ đó đưa ra một số khái niệm, nội dung, qui trình, các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng của các dự án sử dụng vốn Nhà nước.

Chương 2-Thực trạng về xác định đơn giá nhân công xây dựng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước, áp dụng tại thành phố Hà Nội:

– Phân tích, đánh giá văn bản pháp luật đã sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước

– Phân tích đánh giá thực trạng phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng ở Hà Nội từ năm 2014 đến nay.

– Đánh giá phương pháp khảo sát, phương pháp xác định đơn giá nhân công theo quy định hiện hành tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và QĐ 189/QĐ-UBND về công bố giá nhân công xây dựng

   – Nêu lên được nguyên nhân của các tồn tại trên

Chương 3-Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xác định đơn giá nhân công xây dựng cho phù hợp với thực tiễn của thành phố Hà Nội:

Từ cơ sở lý luận và thực trạng công tác xác định đơn giá nhân công của Hà Nội, đề tài đưa ra một số đề xuất mang tính định hướng và một số đề xuất cụ thể

-Tăng cường sự phối hợp quản lý nhà nước về lập đơn giá nhân công xây dựng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.

-Rà soát lại các văn bản qui định pháp luật  như: luật lao động, chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, hệ số bậc lương, cấp bậc công nhân…để bổ sung kịp thời phục vụ cho công tác xác định đơn giá nhân công xây dựng

-Sửa đổi Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật để phục vụ xây dựng thang lương đồng thời công bố các loại phụ cấp lương phục vụ xác định đơn giá nhân công xây dựng.

-Hoàn thiện phương pháp khảo sát và phương pháp xác định đơn giá nhân công

-Thống nhất các thuật ngữ trong văn bản hướng dẫn của cơ quan quan lý NN