Nghiên cứu về các kinh nghiệm triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Việt Nam

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hoài Nam

2. Thành viên tham gia: ThS. Vũ Thị Kim Dung, ThS. Trần Đức Bình

3. Đề tài có nội dung cơ bản bao gồm:

  • Cơ sở lý luận về các cấp độ phát triển của BIM và lợi ích, thách thức mà BIM mang lại cho dự án đầu tư xây dựng công trình trên thế giới.
  • Thực trạng và thách thức trong việc ứng dụng BIM tại Việt Nam, chương này tổng hợp lại các thực trạng trong việc ứng dụng BIM tại Việt Nam thông qua việc khảo sát ý kiến chuyên gia, từ đó nêu ra các thách thức hiện nay mà ngành công nghiệp xây dựng tại Việt Nam phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận và triển khai BIM.
  • Mức độ áp dụng BIM và các kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và triển khai áp dụng BIM tại Việt Nam. Chương này tập trung phân tích về mức độ áp dụng BIM thông qua các chỉ tiêu về mức độ trưởng thành của BIM của Vương Quốc Anh. Bên cạnh đó, dựa trên ý kiến của các chuyên gia, nhóm tác tổng hợp các kinh nghiệm trong việc tiếp nhận BIM ở các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cũng như kinh nghiệm trong việc triển khai BIM tại các dự án tại Việt Nam.

Đề tài đã:

  • Tổng hợp được cơ sở lý luận về các cấp độ phát triển của BIM, các lợi ích của BIM cho các công trình xây dựng xét theo vòng đời công trình và thách thức khi áp dụng BIM của thế giới nói chung và của các nước đang phát triển nói riêng.
  • Nêu được thực trạng ứng dụng BIM tại các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam hiện nay
  • Đánh giá được mức độ áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam hiện nay.
  • Tổng hợp các kinh nghiệm trong việc tiếp nhận và triển khai BIM cho các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.