PGS.TS Trần Văn Tấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

PGS.TS TRẦN VĂN TẤN                        

Năm sinh: 1960                    

Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Kinh tế Xây dựng

Bộ môn công tác: Bộ môn Kinh tế Xây dựng, Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.

Email: tantv@nuce.edu.vn

2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

– Kinh tế xây dựng; Kinh tế đô thị; Kinh tế bất động sản

– Lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Quản trị doanh nghiệp xây dựng

– Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

– Quản lý đô thị

– Quản lý xây dựng bền vững

3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng những chính sách marketing trong doanh nghiệp xây dựng 1995 Cấp bộ Tham gia
2 Nghiên cứu giải pháp khắc phục một số tồn tại trong quản lý giá hợp đồng xây dựng 2010 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhằm tăng cường giám sát cộng đồng các dự án đầu tư xây dựng công trình 2012 Cấp bộ Chủ nhiệm đề tài
4 Đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của việc ứng dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu 2019 Cấp bộ Chủ nhiệm đề tài

3.2 Các bài báo khoa học / báo cáo hội nghị khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí, nhà xuất bản Tác giả
1 Vận dụng mối quan hệ chi phí – chất lượng – thời gian cho chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng 1999 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-8762. Số 4/99 Trần Văn Tấn
2 Những đặc điểm của Marketing xây dựng 1999 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-8762. Số 6/99 Trần Văn Tấn
3 Thi công cơ giới hóa – Cạnh tranh và lựa chọn thị trường 2000 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-8762. Số 7-2000 Trần Văn Tấn
4 Vận dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp để ra quyết định tranh thầu 2000 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-8762. Số 8-2000 Trần Văn Tấn
5 Introduction to policies related to infrastructure development in Vietnam 2001 Kỷ yếu hội thảo: Infrastructure development for higher productivity, ISBN: 92-833-2269-X Trần Văn Tấn, Lê Thị Kim Cúc
6 Kinh tế đô thị và vùng 2006 Nhà xuất bản Xây dựng Trần Văn Tấn
7 Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng để tính chi phí dự phòng 2007 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-8762. Số 10-2017 Trần Văn Tấn
8 Những tồn tại thường gặp trong phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư và giải pháp khắc phục 2010 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-0762. Số 5-2010 Trần Văn Tấn
9 Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 2012 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-0762. Số 11-2012 Trần Văn Tấn
10 Trình tự tính toán tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng 2013 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-0762. Số 5-2013 Trần Văn Tấn
11 Các giải pháp tăng cường vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng 2013 Tạp chí Xây dựng ISSN: 0866-0762. Số 2-2013 Trần Văn Tấn
12 Kinh tế và Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 2013 Nhà xuất bản Xây dựng Đỗ Tất Lượng, Vũ Kim Yến, Đinh Văn Khiên, Phạm Xuân Anh, Trần Văn Tấn
13 Đào tạo Nguồn nhân lực Kinh tế và Quản lý xây dựng tại Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng – Trường Đại học Xây dựng 2013 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế và Quản lý xây dựng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Trần Văn Tấn
14 Đề xuất trình tự tính toán tổng mức đầu tư trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 2014 Tạp chí Kinh tế Xây dựng ISSN 1859 – 4921. Số 2-2014 Trần Văn Tấn
15 Một số trường hợp phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên quan điểm lợi ích của nhà đầu tư 2016 Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng . ISSN 1859 – 2996. Số 29/06-2016 Trần Văn Tấn
16 Một số giải pháp chuẩn hóa thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng 2016 Tạp chí Kinh tế Xây dựng ISSN 1859 – 4921. Số 01/2016 Nguyễn Như Phiên, Trần Văn Tấn
17 Nghiên cứu phương pháp lựa chọn bảng mục từ ngành công trình xây dựng trong Đề án “Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam” 2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng . ISSN 1859 – 2996. Số 4/2018 Đỗ Hữu Thành, Trần Văn Tấn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh
18 Xây dựng Đề cương Bách khoa toàn thư ngành Xây dựng và Công nghệ vật liệu – Quá trình thực hiện và những bài học 2018 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư – ISSN: 1859 – 3135 Số 3/5-2018 Đỗ Hữu Thành, Trần Văn Tấn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh
19 Hiệu quả ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho công trình cầu, nghiên cứu cho cầu dân sinh An Thượng, thành phố Hưng Yên. 2020 Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng ISSN 1859 – 2996 Số 1V/2020 Trần Văn Tấn, Vũ Thị Kim Dung, Trần Đức Bình, Đặng Văn Dựa, Vũ Kim Yến