Quy chế xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường Đại học Xây dựng, trừ các trường hợp sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai.

https://drive.google.com/file/d/1AIFwu5tXbyiojSbr1t51A5opFY5NRIrQ/view