Thầy Nguyễn Minh Đức

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC

Năm sinh: 1971

Học hàm: Giảng viên chính

Học vị: Tiến Sĩ

Bộ môn công tác : Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng

Email: ducnm@nuce.edu.vn

  1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

  1. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

(Kê khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo thứ tự thời gian)

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

 

Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp 1998 Đề tài cấp trường Chủ trì
2 Phân tích thị trường theo phương pháp ma trận 1999 Đề tài cấp trường Chủ trì
3 Một số vấn đề về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 2000 Đề tài cấp trường Chủ trì
4 Sử dụng đòn cân định phí và đòn cân nợ trong phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xây dựng 2002 Đề tài cấp trường Chủ trì
5 Nghiªn cøu gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhµ n­íc vÒ x©y dùng sau cæ phÇn hãa 2005 Đề tài cấp Bộ Tham gia
6 Giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 2010 Đề tài cấp trường Tham gia
7 Nghiên cứu giải pháp phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam 2012 Đề tài cấp trường trọng điểm Chủ trì
8 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng hoạt động đa lĩnh vực 2013 Đề tài cấp trường Chủ trì
9 Nghiên cứu dòng tiền dự án phục vụ phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình có tính chất sản xuất kinh doanh 2015 Đề tài cấp trường Tham gia

3.2. Các bài báo khoa học/ báo cáo hội nghị khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thực hiện dự án xây dựng của các nhà thầu xây dựng 2004 Tạp chí Xây dựng
2 Một số đề xuất nâng cao chất lượng lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 2011 Tạp chí Xây dựng
3 Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình – Thực trạng và giải pháp 2011 Tạp chí Xây dựng
4 Phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 2012 Tạp chí Xây dựng
5 Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực 2016 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng
6 Tính toán và đưa vào dòng tiền chi phí đầu tư những tài sản không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh 2016 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng

3.3. Sách chuyên khảo/ Giáo trình/ Tài liệu tham khảo đã được xuất bản

TT TÊN SÁCH CHUYÊN KHẢO/ GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂM CÔNG BỐ TÊN NHÀ XUẤT BẢN TÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ